ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fogorvosi járó beteg, fogászati szolgáltatás ellátására

I. Általános szabályok, adatok

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Dr Veress András Máté EV – Dr Veress Fogászati Rendelő (székhely: 1012 BUDAPEST 1 ker. ATTILA ÚT 79. Fszt. 3. ajtó, a továbbiakban: Szolgáltató) által végzett valamennyi egészségügyi szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A Szolgáltató internetes honlapjának címe

A Szolgáltató internetes honlapot üzemeltet, mely a https://drveress.com/ webcím alatt érhető el. A honlap részletes információt szolgáltat a szolgáltatási árakról, akciókról, valamint tartalmazza a Szolgáltató mindenkori hatályos ÁSZF-jét, valamint az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatot.

II. Fogalom meghatározások

 • Szolgáltató: Dr Veress András Máté EV – Dr Veress Fogászati Rendelő (székhely: 1012 BUDAPEST 1 ker. ATTILA ÚT 79. Fszt. 3. ajtó, Adószáma: 63816848-1-41)
  A Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.
 • Megrendelő (vagy Páciens): az egyedi szolgáltatási szerződésben (vagy Kezelési terv) megnevezett páciens, illetve egyedi írásbeli szolgáltatási szerződés hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.
 • Egyedi szolgáltatási szerződés (vagy Kezelési terv). A Szolgáltató rendelőjében kiállított minden olyan jogi nyilatkozat, amely a szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Megrendelő páciens és/vagy törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen, sajátjaként átad bármikor a kezelések folyamatában (így többek között, de nem kizárólagosan maga a Kezelési terv; Fogászati anamnézis lap; Műtéti kezelési hozzájárulás; Műtét előtti tájékoztató; Műtétet követő tájékoztató; Adatkezelési Nyilatkozat illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány, vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos módosítására.
 • Anamnézis lap: a kezelések megkezdése előtt a Páciens által aláirt dokumentum, amely tartalmazza a Páciens adatait és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásait is.

III. A felek közötti szerződéses jogviszony feltételei és tartalma

1. A Felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok) és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Kezelési terv szerinti tartalommal határozzák meg.

Amennyiben a Kezelési terv mást nem tartalmaz, az egyedi szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek szerint.

A Kezelési Terv megkötésének módjai

A Szolgáltatási szerződést írásban vagy ráutaló magatartással (különösen a szolgáltatás Páciens általi igénybe vételével) köthető meg.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön az ÁSZF szerinti tartalommal, ha a Kezelési Terv, így maga a szerződés aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor.

A Páciens a Szolgáltatóval való jogviszony létesítésével tudomásul veszi, hogy a Kezelési Terven kívül a jelen ÁSZF-ben foglaltak is a Kezelési Terv részét képezik, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a Szolgáltatás igénybevételéért köteles megfizetni.

Nem minősül új Kezelési Terv megkötésének, többek közt, a szolgáltatások módosítása vagy a Kezelési Terv egyéb módosítása.

Az Egyedi szolgáltatási szerződés (Kezelési Terv) megkötésének korlátai

A Szolgáltató jogosult a Kezelési Terv megkötését és/vagy a szolgáltatás nyújtását indoklás nélkül megtagadni.

Amennyiben a Páciens nem nagykorú, vagy cselekvőképtelen, avagy cselekvőképességében korlátozott, a törvényes képviselőjének jóváhagyása is szükséges a Kezelési Terv megkötéséhez.

A Szolgáltató a Páciensi jogviszony fennállása alatt, illetve a Kezelési Terv megszűnését követően csak abban az esetben köt a Pácienssel egy új Kezelési Tervet, ha a Páciensnek nem áll fenn a szolgáltatás igénybevételéből eredő, el nem évült díjtartozása a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi Kezelési Terv megszűnésére nem a Szolgáltatónak a Kezelési Terv megszegésére visszavezethető felmondásával került sor. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkező Pácienssel tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerződéskötésre kerülne sor, az új Kezelési Terv a tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba Szolgáltató általi észlelésekor azonnali hatállyal megszűnik és a Páciens köteles valamennyi tartozását és az igénybe vett szolgáltatások díjait a Szolgáltató felé haladéktalanul megfizetni.

2. A Kezelési Terv a Szolgáltató javaslatán alapul, melyet Megrendelő külön erre irányuló kifejezett nyilatkozat nélkül azzal hagy jóvá, hogy a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik. A Kezelési tervtől Szolgáltató jogosult önállóan eltérni (pl. fogászati státusz felvételekor rejtve maradt problémák, nem várt tényezők felmerülése esetében), azonban nagyobb szakmai eltérések indokoltságakor köteles lehetőség szerint előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. Kezelési terv változása maga után vonhatja a kikalkulált árajánlat módosulását, melyről a kezelés megkezdése előtt, vagy a kezelés alatt a Szolgáltató szóban tájékoztatást nyújt. Az eredeti tervhez képesti módosult kezelés árajánlatát a kezelés folytatólagos igénybe vételével a Megrendelő ráutaló magatartással fogadja el.

3. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fog(szak)orvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a Kezelési Terv szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

A Szolgáltatási szerződés (Kezelési Terv) vagy az annak tartalmát képező egyes nyilatkozatok aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, fogszabályzáshoz, – a Szolgáltató alvállalkozókat (közreműködőket) is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató a közreműködőkkel saját belátása szerint jogosult megállapodni azok szolgáltatásainak feltételeiről és erről nem köteles semmilyen tájékoztatást adni a Páciens részére.

4. A Kezelési Terv megkötéséhez szükséges Páciens adatokat az Anamnézis Lap tartalmazza beleértve a Páciens egészségügyi adatait is.

A Szolgáltató a fenti adatokat a szükséges mértékben kéri be a Pácienstől azzal, hogy jogosult egyes adatok megadásától belátása szerint eltekinteni, valamint szükség szerint a fentieken túl további adatokat is igényelni a Pácienstől.

A Szolgáltató jogosult megbízni a Pácienstől kapott adatokban és a szolgáltatását ennek megfelelően nyújtani. Amennyiben a Páciens által megadott adat valótlannak, pontatlannak vagy egyéb módon félrevetőnek vagy helytelennek bizonyul, akkor az ebből fakadó kár a Pácienst terheli, beleértve a Szolgáltató kárát is, és a Szolgáltatót ezzel összefüggésben kárfelelősség, kártérítés, és egyéb fizetési kötelezettség a Páciens felé nem terhelheti.

A Páciens adataiban bekövetkezett bármely változást a Páciens köteles a Szolgáltató felé haladéktalanul írásban vagy e-mailben bejelenteni. A Páciens mulasztása esetén a Szolgáltató a Páciensről tárolt adatok alapján teljesíti a Páciensi jogviszonyból eredő kötelezettségeit. A bejelentés elmulasztásából eredő kárt a Páciens köteles viselni. A Szolgáltató a Páciens bejelentése alapján változtatja meg a Páciensről a rendszerében szereplő adatait.

A Szolgáltató jogai
 • A Szolgáltató jogosult a Kezelési Tervet, Egyedi szolgáltatási szerződést, ajánlatot módosítani, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy azok módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosításról tájékoztatni.
 • A Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

IV. Garancia, felelősség

Általános feltételek a garanciavállalásról, felelősségről

A Szolgáltató kizárólag a fog(szak)orvosai által, a Dr Veress András Máté EV – Dr Veress Fogászati Rendelőben elvégzett fogászati kezelésekre és az általuk átadott fogművekre vállal garanciát a Páciens felé az alábbi feltételek szerint és korlátozások mellett.

A felelősség-korlátozásokat a Páciens kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

A Szolgáltató hibás teljesítésből eredő helytállási kötelezettsége a szakma szabályainak be nem tartásából eredő hibákra terjed ki.

A Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a Szolgáltató és annak személyzete szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a fogászati szolgáltatás nyújtásával állnak összefüggésben.

A fogászati kezelések végeredményét a Páciens általános egészségügyi állapota, valamint szájhigiénés szokásai is befolyásolják, melyekre a garancia nem terjed ki.

A garancia az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleg újbóli elkészítésére szól. A garancia nem vonatkozik az utazásra, szállásra, tartózkodásra, illetve az egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés) költségeire és más szakorvosi ellátás igénybevétele költségeinek megtérítésére, valamint a fogpótlás elvesztésére.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a gyökérkezelések kimenetelének sikerességéért, illetve a kezelések folyamán váratlanul szükségessé váló gyökérkezelések előfordulásáért.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a hidak és koronák előkészítése során, vagy azokat követően esetlegesen szükségessé váló gyökérkezelések előfordulásáért. (Esetenként előfordulhat ugyanis, hogy a kezelt fog a hidak és koronák számára történő előkészítés során traumát szenved, aminek következménye lehet a gyökérkezelés elvégzésének szükségessé válása.)

A Szolgáltató ideiglenes hidak, ideiglenes koronák és ideiglenes fogpótlások vonatkozásában nem fogad el garanciális igényeket.

Páciens tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességének függvényében (valamint az előre nem azonosítható kockázatoktól függően), a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt a Páciens semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

A műtéti, illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek a Páciens által kért beavatkozás következtében, amelyekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Továbbá tekintettel arra, hogy a fogászati beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, a Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal továbbá sem anyagi, sem bármi egyéb felelősséget a már átadott fogpótlások esztétikai okokból fellépő utólagos (átadás-átvételt követő) reklamációjáért.

A Szolgáltató kizárólag esztétikai okokból fellépő reklamáció esetén kizárja a felelősségét kifejezetten (de nem kizárólag) a fogszabályozási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti eredmények szubjektivitását tekintve, amennyiben a fogszabályozási tevékenység, dentoalveoláris műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt a páciens kizárólag esztétikai okokból elfogadni nem tudja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a költségekért és károkért, amelyek a Pácienst azért érik, mert a Szolgáltató vis maior esetén időszakosan nem tudja a szolgáltatását teljesíteni. A jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak minősül a háború, természeti kár és a kezelőorvos vagy a Szolgáltató adott szolgáltatással kapcsolatos közreműködőjének bármely okból bekövetkező betegsége, halála, sztrájkja vagy időleges távolléte, valamint a rendelőt érintő közszolgáltatások szünetelése.

A garanciális beavatkozás kizárólag a Dr Veress András Máté EV – Dr Veress Fogászati Rendelőben történik. A szavatosság és jótállás során a kijavítás vagy kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője.

Dr Veress András Máté EV – Dr Veress Fogászati Rendelő nem téríti meg egy másik fogászati rendelőben elvégzett garanciális beavatkozás ellenértékét.

A garanciális igény bejelentésére a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 • Személyesen a 1012 BUDAPEST 1 ker. ATTILA ÚT 79. Fszt. 3 ajtó címen
 • Telefonon keresztül a +36 30 243 7842 telefonszámon
 • Elektronikus levél formájában a drveress@drveress.com e-mail címen
A garancia időtartama

A Szolgáltató az alábbi maximális garanciális időtartamokat vállalja az egyes szolgáltatások esetén:

 • Esztétikus tömésre: 1 év garancia
 • Betétekre (Inlay, onlay): 1év garancia
 • Rögzített fogpótlások (koronák, hidak): 2 év garancia
 • Kivehető fogpótlások, fogsorok: 1 év garancia
 • Porcelán héj: 1 év garancia
 • Tejfogtömés: 3 hónap garancia
 • Implantátum anyagára: élethosszig tartó garancia

A fentieken túl a Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást.

A garancia érvényességének feltételei és kizárása

A Szolgáltató által vállalt garancia kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén érvényes:

 • a Páciens a fogait megfelelően ápolja, a kezelőorvosa által ismertetett szájhigiéniás előírásokat folyamatosan betartja
 • a Páciens a kezelőorvosa által előírt ellenőrzéseken (6 havonta vagy évente) a Szolgáltató fogászati rendelőjében megjelenik
 • a Páciens legkésőbb 30 napon belül elvégezteti azokat az állapotfenntartó kezeléseket (pl.: fogkő-eltávolítás, protézis alábélelés), amelyeket kezelőorvosa javasol
 • a Páciens a fogpótlást a megadott módon tisztán tartja
 • a Páciens a fogpótlást rendeltetésszerűen használja, kizárólag fiziológiás rágóerőknek tegye ki, amelyek nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez
 • a Páciens a fogművet nem teszi ki traumának, csont- és ínybetegségnek
 • a Páciens minden beavatkozást határidőre kifizet a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató által vállalt garancia érvényét veszti, amennyiben a Páciens:

 • nem jelenik meg az előírt ellenőrzésen,
 • nem megfelelő táplálkozás és egyéb rossz szokások miatti, a Páciens rágószerveit érintő problémák felmerülése esetén
 • rövid időn belül nagyobb súlygyarapodás, illetve súlyvesztesége lesz,
 • krónikus betegség áll fenn, melynek negatív hatása van a fogazat, valamint a fogpótlás állapotára (pl.: cukorbetegség, epilepszia, csontritkulás, daganatos megbetegedések, sugárkezelés- és kemoterápia utáni állapot),
 • a kezelést követően kialakulnak, a kezelést megelőzően nem ismert allergiák, fogbetegségek és azok következményei,
 • a fogpótlás vagy implantátum extrém igénybevételnek van kitéve (éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás) és ennek következtében károsodik a fogmű,
 • a fogpótlást rendellenesen használja, és így a fogmű károsodik (pl. leejtett fogsor, sportsérülés),
 • baleset miatt sérül a fogmű,
 • a fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el, illetve nem hordja – melynek következménye a túlzott fogsorszorításból adódó porcelán leplezés lepattanása,
 • a Páciens a Szolgáltató által javasolt kezelést és fogtechnikai munkát egy másik klinikán végezteti el
 • a kezelés alatt vagy a kezelést követően, más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést a Szolgáltató által kezelt területre
 • porcelán héj esetén a héj megfeszítése által okozott károkra (nem rendeltetésszerű használat, vagy külső behatás),
 • az implantáció nem történik meg a tervezett időn belül, (hosszú távú ideiglenes pótlás, amely az implantációt előkészítő pótlás),
 • minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, a fogművet nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére.
 • a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt kezeléseket nem vette igénybe vagy a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.

Kötelező fogászati kontroll: A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Megrendelő pácienst, hogy a fogászati kezelés befejezését követően, így különösen parodontológiai kezeléseket követő utógondozás keretében rendszeres fogászati kontroll szükséges mindaddig, amíg a kezelőorvos ennek elmaradását vagy ritkítását el nem rendeli.

A dentoalveoláris műtéteket, különös tekintettel a fogbeültetéseket követően a sebgyógyulás időszakában (8-16 nap) orvos által megbeszélt, előírt időpontokban kontroll vizsgálat, a teljes körű garancia biztosításához évi három alkalommal professzionális szájhigiéniai kezelés szükséges, melyet Szolgáltató végezhet el, valamint évenkénti röntgen kontroll szükséges. Ennek elmulasztásából eredő kockázatok kizárólag a Megrendelőt terhelik.

V. A szolgáltatás ellenértéke: kezelési díjak, költségek, számlázás

1. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és a rendelőiben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A kezelések illetve az egyes anyagok díja a Kezelési terv illetve a Szolgáltatási Szerződés szerint fizetendő.

2. A Kezelési Terv szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a technikai eszközök illetve a közvetített szolgáltatások költségei a Kezelési Tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra. A számlázásra a számlázás napján a Szolgáltatóra érvényes és hatályos számviteli és adójogi előírások alkalmazandók.

3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai költség, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. A Szolgáltatási Szerződés szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalánydíjazás is megállapítható.

4. Fogtechnikai anyagok/fogművek szolgáltatása esetén a vonatkozó kezelés költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag/fogművek beépítésekor fizetendő, vagy nagyobb értékű szolgáltatások esetén a szolgáltatás teljes költsége előre fizetendő.

5. A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult előleget kérni a Páciensektől az adott kezelés megkezdése előtt, amennyiben ezt a Szolgáltató saját megítélése alapján szükségesnek találja.

6. A kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, utalás, stb.) és a fizetés határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelemi kamat összege.

7. A Páciens felelős a díjfizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt felmerült költségek megfizetéséért. A Páciens tartozásának behajtásában közreműködők által felszámított költségeket, mint kárt, a Páciens köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

8. Amennyiben a Páciens befizetése a számla összegénél kevesebb, vagy a befizetés nem köthető számlához, a Szolgáltató a befizetést az alábbiak szerint rendeli a tartozáshoz:

a) a befizetést a Szolgáltató a nem a szolgáltatásból eredő tartozásokra fordítja először, beleértve a késedelmi kamatot és a költséget – amennyiben ilyen tétel a számlán szerepel –, ezt követően történik a számlához tartozó szolgáltatásból eredő tartozások kiegyenlítése;
b) amennyiben nem azonosítható be, hogy a befizetés melyik számlához kapcsolódik, akkor a fentiek figyelembevételével mindig a legrégebbi számlatartozáshoz kerül hozzárendelésre a befizetés.

9. Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés (Kezelési terv) szerinti díj- és anyagköltségek az Kezelési terv részeként kerülnek meghatározásra a Megrendelő páciens egyedi kezelési igényeinek függvényében. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató által adott költségtervezet, ajánlat 30 napig érvényes, ezt követően a Szolgáltató jogosult a díj-, és anyagköltség változtatására. Ezen túlmenően a Kezelési Tervben szereplő díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

10. Megrendelő az egyes kezelés(ek) vagy a kezelés jellegétől függően egy adott kezelés sorozat végeztével állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla átvételével a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését igazolja.

VI. Fizetési feltételek és a kezelés lemondás

1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelemi kamat összege. A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, utalás, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet. Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Megrendelő által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.

2. Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megkezdett kezelés az elfogadott Kezelési terv birtokában a kezelőorvos hozzájárulása nélkül nem módosítható.

3. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kezelésekre történő bejelentkezés legkésőbb a kezelés időpontját 24 órával megelőzően mondható le. Amennyiben az időpont legkésőbb annak kezdetét megelőzően 24 órával nem kerül lemondásra, illetve a Megrendelő nem jelenik meg, vagy 30 percet meghaladó időt késik, köteles 5 000 Ft rendelkezésre állási díjat megfizetni, ha akadályoztatását hivatalosan igazolni nem tudja.

Amennyiben ilyen esetben a Szolgáltató anyagokat szerzett be a Páciens részére és a kezelésre az eredeti időpontot követő két héten belül nem kerül sor a Szolgáltató a beszerzett anyagok teljes ellenértékét jogosult kiszámlázni a Páciens részére meghiúsulási kötbérként. A jelen szakasz rendelkezései abban az esetben is alkalmazandóak, ha az adott szolgáltatást a Páciens nevében vagy javára más személy (például hozzátartozó) rendeli meg.

VII. Adatkezelés, adatvédelem, tájékoztatások

A Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja. Egyebekben az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadóak.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt Fogászati anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

3. A Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőjében biztonsági kamerarendszer működik ezért (hang)- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni. A felvételkészítés során a Szolgáltató a hatályos képrögzítési és adatvédelmi jogszabályokat betartja.

4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól őt tájékoztassa, informálás céljából hírlevelet küldjön ki. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki. A Páciens a jogszabályok által biztosított legteljesebb mértékben felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy részére új szolgáltatásokat vagy más feltételeket bemutató anyagokat és információkat küldjön. A Páciens elfogadja továbbá a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát.

5. A Szolgáltató a rendelőben jól látható helyen kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót, azaz a betegjogi képviselő elérhetőségét.

6. Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni a hatályos polgári jog és a speciális szakmai és felelősségbiztosítási szabályok szerint, a kárfelelősségi kizáró nyilatkozatot a jelen Általános Szerződési Feltételekben és/vagy az egyes kezelési terveken kell feltüntetni.

7. A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben számláját vagy egyéb tartozását a számlán vagy egyéb érvényes iraton feltüntetett esedékesség napjáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató a számlatartozás behajtását egy, az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti.

8. A Páciens kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi általa, a Szolgáltatónak átadott személyes adatot jogosult volt a Szolgáltató tudomására hozni, az ehhez szükséges valamennyi hozzájárulást beszerezte.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés, a Kezelési terv aláírásával (vagy aláírás hiányában, ráutaló magatartással a szolgáltatás Páciens általi igénybe vételével) elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, kifogás emelésére kizárólag a kezelés megkezdését megelőzően (akár a kezelés megtagadásával) van mód. A Megrendelő Páciens a kezelés engedélyezésével tudomásul veszi, hogy a felek jogviszonyát a jelen ÁSZF és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés (Kezelési terv) képezi, és az annak tartalmát nem vitatja.

2. Jelen ÁSZF és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodását.

3. Az ÁSZF-ben és a Szolgáltatási Szerződésben (Kezelési tervben) nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv, valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének.

5. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására.

6. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Pácienssel a Szolgáltatató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

Hatályos: 2021.01.01-től

Dr Veress András Máté EV – Dr Veress Fogászati Rendelő – Szolgáltató képviseletében:
Dr Veress András Máté